Klauzula ochrony danych osobowych – pełna :

Administratorem danych osobowych jest Chrono Flex Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-182, ul. Ruchliwa 15) (« Administrator »). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na ww. adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : aktualizacja.rezygnacja@chronoflex.pl.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji zlecenia, w tym w celu obsługi pozleceniowej, rozpatrywania reklamacji, badania satysfakcji klienta, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu własnych produktów i usług, przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach i ofertch promocyjnych oraz w celu archiwizacji.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe : imiona i nazwiska, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzonej działalności oraz inne dane identyfikujące podmiot zlecający, o ile będzie to niezbędne do zawarcia i realizacji zlecenia. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą lu też ze źródeł publicznych (właściwych rejestrów, stron internetowych, itp.) lub podane przez osoby dokonujące zlecenia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim została udzielona), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia w tym zakresie mogą być wysyłane na adres e-mail : aktualizacja.rezygnacja@chronoflex.pl. Przysługuje Państwu prawo skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych może prowadzić do niemożności realizacji zlecenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania. 

Spółka Chrono Flex Poland sp. z o.o. jest częścią Grupy Monnoyeur. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Monnoyeur, mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz usługodawcom działającym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Monnoyeur, mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być : firmy świadczące dla Administratora wsparcie IT, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz innych usług IT, przewoźnicy, operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy doradcze, z którymi Administrator współpracuje, podmioty wspierające działania marketingowe Administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie Administratora lub dostarczają mu usługi/towaruy niezbędne do prowadzenia działalności. 

Na pewnym etapie może dochodzić do przekazywania danych osobowych do państw trzecich (poza EOG) – do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Administrator dokonuje tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2 RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami albo zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer danych do państw trzecich. 

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową, będą przechowywane przez cas niezbędny do jej wykonania, nie dłużej jednak niż przez okres nizbędny celem dochodzenia roszczeń (maksymalnie 6 lat od zakończenia współprac/realizacji zlecenia). W celach rachunkowych dane przetwarzane będą w terminie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych przechowywane będą przez okres uzasadniony przepisami prawa.