OGÓLNE WARUNKI NAPRAW HYDRAULIKI SIŁOWEJ (dalej „OWN”)

Przedmiotem OWN są świadczone przez Chrono Flex Poland sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15, 02-182 Warszawa, NIP: 5223233494 (dalej „Chrono Flex”) usługi w zakresie napraw i serwisu hydrauliki siłowej (węży hydraulicznych), w szczególności w zakresie usuwania awarii oraz przeglądów prewencyjnych (dalej „Usługi”). Usługi są oferowane na obszarze m.st. Warszawy, jak i w okolicach tego miasta. OWN jest jedynym dokumentem regulującym warunki świadczonych przez Chrono Flex Usług, chyba że w ofercie Chrono Flex wskazano inaczej.

ARTYKUŁ 1 – Cennik, kosztorysy oraz oferty

Aktualny cennik dla Usług Chrono Flex znajduje się pod adresem: https://www.chronoflex.pl/nasza-oferta-i-ceny/ (dalej „Cennik”).

Rozliczenie finansowe za wykonaną Usługę odbywa się na podstawie protokołu końcowego dla danej Usługi, Cennika albo oferty Chrono Flex, jeśli tak została przedstawiona do Klienta oraz:

  1. wystawionej na tej podstawie uproszczonej faktury VAT z termin zapłaty bezpośrednio po jej otrzymaniu przez płatność kartą płatniczą pracownikowi Chrono Flex;
  2. dla stałych Klientów Chrono Flex, tj. uwzględnionych w bazie klientów Chrono Flex (dotyczy wyłącznie Klientów, którzy otrzymali takie potwierdzenie od Chrono Flex) na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 14  dni od jej dostarczenia dla Klienta.

Wynagrodzenie Chrono Flex nie obejmuje utylizacji odpadów, Klient jest zobowiązany samodzielnie wykonać powyższą czynności, chyba że Strony postanawią inaczej. 

Klient Chrono Flex składając zamówienie w zakresie Usług wyraża zgodę na przesyłanie przez Chrono Flex wystawionych faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail klienta.

Chrono Flex może przed przystąpieniem do realizacji Usługi sporządzić kosztorys, jednak ma on wyłącznie charakter szacunkowy, a końcowa wysokość należnego wynagrodzenia z tytułu danej Usługi zależna jest od faktycznego zakresu Usługi (zgodnie z protokołem końcowym) oraz Cennika.

Chrono Flex dla klientów, którzy zamierzają stale zlecać Usługi może przygotować pisemną Ofertę, która będzie uzupełnieniem warunków wskazanych w OWN. W szczególności taka oferta może zawierać inny mechanizm płatności za Usługi, w tym w ramach faktur VAT zbiorczych za dany miesiąc.

ARTYKUŁ 2 – Zlecenie Usługi 

Zlecenia Usług przyjmowane są telefonicznie pod numerem 800 800 880 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: contact@chronoflex.pl

Dane zlecenie Usługi uznaje się za przyjęte do realizacji przez Chrono Flex w momencie utworzenia przez Chrono Flex zlecenia w wewnętrznym programie Chrono Flex.

Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi przez Chrono Flex jest:

  1. Brak wymagalnych wierzytelności Chrono Flex względem Klienta.
  2. Podpisanie przez Klienta Zlecenia u technika Chrono Flex (przy przyjeździe).
  3. Podpisanie oświadczenia przez Klienta o zapoznaniu się i akceptacji niniejszych warunków (OWN).

ARTYKUŁ 3 – Czas realizacji 

Czasy realizacji i dojazdu podane są orientacyjnie i mogą ulec przedłużeniu, za co Chrono Flex nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, chyba że dana szkoda będzie wynikiem winy umyślnej Chrono Flex.

Czas dojazdu do Klienta serwisu Chrono Flex, liczony od momentu przyjęcia przez Chrono Flex Zlecenia Usługi to 60 minut.

Czas realizacji Usługi możliwy będzie do weryfikacji dopiero w momencie dokonania weryfikacji awarii przez Chrono Flex.

ARTYKUŁ 4 – Warunki wykonania Usługi

Aby wykonać Usługę, Klient musi udostępnić Chrono Flex wszelkie środki niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi w zachowaniu  zasadach bezpieczeństwa niezbędnych do ochrony ludzi i mienia. W przypadku braku zapewnienia przez Klienta powyższych warunków, Chrono Flex może odmówić realizacji Usługi bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, a ponadto Chrono Flex może obciążyć Klienta kosztami dojazdu i powrotu.

ARTYKUŁ 5 – Gwarancja jakości

Usługi są objęte gwarancją w terminie jednego roku od ich wykonania, jednocześnie wyłącza się rękojmię z tytułu Usług. Udzielona Gwarancja nie dotyczy części zużywających się, wad związanych z zużyciem eksploatacyjnym, wad związanych z niewłaściwych zachowaniem Klienta lub osób trzecich, w tym nieprzestrzegania instrukcji przekazanych przez Chrono Flex oraz wad związanych z niewłaściwą eksploatacją / modyfikacjami. Warunkiem skorzystania przez Klienta z udzielonej gwarancji jest zgłoszenie wady do Chrono Flex w terminie 48 godzin na adres e-mail: contact@chronoflex.pl

W ramach działań gwarancyjnych Chrono Flex usunie wadę, o ile będzie za nią odpowiedzialny.

Przybliżone terminy dla zgłoszeń gwarancyjnych:

  1. w zakresie czasu reakcji: 24 godzin od zgłoszenie przez Klienta;
  2. w zakresie usunięcia wady: 24 godzin od zgłoszenia przez Klienta.

ARTYKUŁ 6 – Klauzula zachowania własności

Części zamienne wchodzące w skład naprawianego sprzętu pozostają własnością Chrono Flex do czasu pełnej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Chrono Flex za daną Usługę. Klient ponosi ryzyko związane ze sprzętem natychmiast po wykonaniu Usługi przez Chrono Flex i przyjmuje za niego ponownie pełną odpowiedzialność.

ARTYKUŁ 7 – Odpowiedzialność

Chrono Flex ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości wynagrodzenia przysługującego za daną Usługę, jak i nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie takie jak utrata zysku przez Klienta. Odpowiedzialność Chrono Flex powstaje wyłącznie w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Chrono Flex. Powyższe ograniczenia dotyczą także odpowiedzialności deliktowej.

ARTYKUŁ 8 – Sąd właściwy

Wszelkie spory wynikające z Usług rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Chrono Flex